Obchodní podmínky

Obchodní podmínky provozovatele internetových stránek www.naletiste.eu :

 I. Základní ustanovení

A.

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a upravují práva a povinnosti provozovatele silniční motorové dopravy – osobní (Tato doprava je provozovaná na základě předchozí písemné smlouvy, vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče. Vozidla jsou registrovaná jako taxi bez taxametru dle § 21 odst. 4 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě.), který za tímto účelem provozuje internetové stránky https://www.naletiste.eu (dále jen „webové stránky“):

Ing. Josef Jon
IČ: 07998171
se sídlem: Šafaříkova 917, Kralupy nad Vltavou, 278 01

kontaktní údaje:
info@naletiste.eu
+420 774 684 609, https://www.naletiste.eu

(dále jen „Provozovatel“)

a

jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která učinila objednávku pro sebe nebo pro další osoby vyplněním údajů v objednávkovém formuláři na Webových stránkách https://www.naletiste.eu/objednavka a odeslala tuto objednávku prostřednictvím tlačítka „Odeslat objednávku“ nebo e-mailem na adrese objednavka@naletiste.eu nebo zasláním sms nebo telefonicky na čísle +420 774 684 609

(dále jen „Zákazník“).

B. Další pojmy

Dopravce – Provozovatel nebo jeho zaměstnanec nebo smluvní dopravce, kterému Provozovatel zprostředkovává nebo zajišťuje přepravní službu.

Přeprava – přepravní služba pro Zákazníka vykonávaná či zprostředkovaná Dopravcem.

Obchodní podmínky – úprava podmínek, za nichž poskytuje Provozovatel své přepravní nebo zprostředkovatelské služby Zákazníkovi, přičemž nepostradatelnou podmínkou pro využití služeb Provozovatele je výslovný souhlas Zákazníka s těmito podmínkami.

Účet – bankovní účet Provozovatele vedený v českých korunách u ČSOB číslo 10 78 19 980 / 0300, IBAN CZ47 0300 0000 0001 0781 9980, BIC (SWIFT) CEKOCZPP.

Tyto pojmy, které v Obchodních podmínkách používáme, jsou uváděny velkými písmeny a jejich význam najdete v odstavci I.A a I.B výše.

II. Kompenzace škody, odpovědnost za škodu

1. Provozovatel je odpovědný vůči Zákazníkovi za způsobenou škodu v případě, kdy tuto škodu způsobil přímo Provozovatel nebo jeho zaměstnanec. Pokud Přepravu provede smluvní dopravce, nese odpovědnost za způsobenou škodu tento dopravce, jehož služby Zákazník nastoupením do vozidla přijímá.

2. Zákazník bere na vědomí, že nemá nárok na náhradu škody v případě, kdy:

a) došlo ke zpoždění Přepravy z důvodu zásahu vyšší moci. Vyšší mocí se rozumí zásah přírodní katastrofy, autonehoda nebo asistence u autonehody, dopravní zácpy na pozemních komunikacích, zpoždění dopravního prostředku, zásah státního či správního orgánu – kontrola policie, živnostenského úřadu, celní správy apod.,

b) došlo ke zpoždění Přepravy z důvodu pochybení na straně Zákazníka, a to zejména tím, že se Zákazník nedostavil k nástupu odjezdu ve smluveném čase na smluveném místě,

c) došlo ke škodě na majetku Zákazníka nebo jeho zdraví či životě v důsledku dopravní nehody, kterou nezpůsobil Dopravce, ale řidič jiného automobilu, zvíře nebo jiná osoba,

d) došlo ke škodě na majetku Zákazníka nebo jeho zdraví či životě v důsledku manévru, který byl řidič Dopravce nucen učinit v průběhu Přepravy, aby zabránil vyšším škodám či následkům – např. nutné prudké zabrzdění v důsledku situace na vozovce, prudké vybočení, smyk apod. Pokud není prokázáno jinak, považuje se takovýto manévr za nutný a potřebný, aby se zabránilo vyhnutí se střetu s člověkem, zvířetem, jiným vozidlem na silnici apod.,

e) došlo ke škodě v důsledku opomenutí Zákazníka (například nenaložení kufru Zákazníka k Přepravě nebo jeho nevyložení, ztráta drobných věcí či hotovosti v průběhu Přepravy apod.),

f) Zákazník utrpěl újmu v důsledku špatně či nevhodně zvoleného času nástupu k Přepravě.

3. V případě, že Zákazník strpěl újmu, má nárok na náhradu škody do maximální výše ceny přepravy, avšak nepřevyšující částku 2 000 Kč. Způsobená škoda však musí být prokazatelná a Zákazníkem doložená a uplatněná písemnou formou nebo zasláním e-mailu na adresu info@naletiste.eu, nejpozději do 30 dnů ode dne Přepravy.

4. Zákazník využitím Přepravy výslovně souhlasí s náhradou případné škody způsobené Přepravou či v souvislosti s ní v maximální výši ceny Přepravy, avšak nepřevyšující částku 2 000 Kč. Zákazník výslovně prohlašuje, že výše náhrady škody je pro něj zcela dostačující a souhlasí s její výší. V případě nesouhlasu není Zákazník oprávněn využít služeb Dopravce a je povinen poskytnutí těchto služeb odmítnout.

5. Pokud Zákazníkovi může vzniknout při Přepravě či v souvislosti s ní škoda převyšující částku 2000 Kč, má povinnost se pro případ způsobené škody pojistit či připojistit. Nastoupením do vozidla Dopravce Zákazník výslovně prohlašuje, že tuto svoji povinnost splnil a přebírá za splnění této své povinnosti plnou zodpovědnost.

III. Stanovení času nástupu k Přepravě a max. čekací doba

1. Zákazník bere výslovně na vědomí, že je povinen sjednat čas nástupu k Přepravě s dostatečnou časovou rezervou, a to minimálně 30 minut, které mohou činit zpoždění Dopravce v důsledku vlivů vyšší moci uvedených v odstavci II.2.a), zejména před odletem nebo nástupem na jiný spoj apod.

2. Maximální čekací doba, která je zahrnuta v ceně Přepravy z letiště je 60 minut od přistání letadla a 10 minut u ostatních typů přepravy. U ostatních typů přepravy je od 11. minuty marného čekání účtován poplatek dle aktuálního ceníku za každých započatých 20 minut čekání.

IV. Objednání a závazné potvrzení Přepravy, uzavření přepravní smlouvy

1. Objednání Přepravy

a) Přepravu a další služby zajišťujeme na základě Zákazníkem odeslané objednávky. Způsob odeslání objednávky je popsaný v odstavci A. Před odesláním objednávky z Webových stránek je Zákazník vyzván k udělení souhlasu s těmito Obchodními podmínkami a se zpracováním osobních údajů. Bez udělení souhlasu nelze objednávku odeslat a tím využít služeb Dopravce.

b) Odesláním objednávky činí Zákazník návrh na uzavření smlouvy o Přepravě vybranému okruhu dopravců. Návrh na uzavření smlouvy vůči ostatním dopravcům zaniká okamžikem, kdy tento návrh akceptuje první dopravce.

c) Přijetí objednávky do systému není považováno za závazné, dokud není objednávka potvrzena Provozovatelem.

2. Závazné potvrzení Přepravy, uzavření přepravní smlouvy

a) Přepravní smlouva, na jejímž základě je realizována Přeprava Zákazníka, vzniká závazným potvrzením objednávky Přepravy Provozovatelem telefonicky nebo SMS zprávou zaslanou na telefonní číslo Zákazníka nebo na jeho e-mail, pokud byl v objednávce uveden. Toto potvrzení obsahuje údaje o Dopravci (jméno nebo jména a příjmení, popřípadě obchodní firmu nebo název, místo podnikání, popřípadě sídlo a identifikační číslo dopravce, datum narození, telefonní číslo), jeho voze (SPZ, výrobce, obchodní označení, barva), přepravní smlouvě (evidenční číslo, datum a čas přepravy, výchozí a cílové místo přepravy, cena přepravy, způsob úhrady Přepravy) a o Zákazníkovi (jméno nebo jména a příjmení, popřípadě jiné vymezení přepravovaných osob, počet osob).

b) Smlouva o přepravě mezi Dopravcem a Zákazníkem je uzavřena okamžikem doručení potvrzení Zákazníkovi.

c) Dopravcem potvrzená objednávka je pokládána za závaznou pro obě strany, pokud nedojde k porušení podmínek smluvených v době potvrzení. Za podstatné porušení podmínek se považuje zejména změna obsahu objednávky (přesná specifikace přepravy a počtu přepravovaných osob, cena přepravy, způsob platby, termín realizace), nesouhlas se zpracováním osobních údajů a s těmito Obchodními podmínkami – zejména s maximální výší smluvní pokuty a omezení odpovědnosti Dopravce za způsobené škody.

V. Platby, potvrzení o přijetí platby, daňový doklad

Při vyzvednutí Zákazníka ve vzdálenosti větší než 50 km od letiště Václava Havla je vyžadována platba za Přepravu předem, podle odstavce 2 nebo 3 níže, v minimální výši 50% z ceny objednávky.

1. V hotovosti u řidiče

Při platbě Přepravy nebo jiné služby v hotovosti přijímá Dopravce pouze české koruny (CZK) a euro (EUR). Platby v hotovosti v euro (EUR) jsou přepočítávány v aktuálním kurzu. Pokud je Přeprava uskutečněna Provozovatelem, lze platit kartou přímo u řidiče. Akceptujeme společnosti VISA, Maestro, Mastercard, Apple pay, Google pay, Garmin pay, Fitbit pay. Pokud je Přeprava uskutečněna smluvním dopravcem, akceptace společností se může lišit nebo platba kartou nemusí být možná vůbec.

2. Platební kartou on-line

Pro on-line platbu debetní nebo kreditní kartou akceptujeme karty společností Maestro, Mastercard, VISA, Paypal, American Express. U této platby je účtován poplatek 6,5% z celkové ceny Přepravy. Provozovatel požaduje uhrazení platby, tj. připsání částky na Účet před realizací Přepravy. K této platbě bude Zákazník vyzván Provozovatelem při potvrzení objednávky Přepravy. V opačném případě je Provozovatel oprávněn objednávku Přepravy zrušit. Není možné platit kartou přímo u řidiče.

3. Bankovním převodem

Pokud Zákazník platí bankovním převodem – fakturou, musí tuto platbu provést v českých korunách (CZK) na Účet před realizací Přepravy. K této platbě bude vyzván Provozovatelem při potvrzení objednávky Přepravy. V opačném případě je Provozovatel oprávněn objednávku Přepravy zrušit. U faktur vystavených pro zahraniční odběratele, kde je cena přepravy nižší než 5 000 Kč, je Provozovatel oprávněn účtovat manipulační poplatek 200 Kč za přijetí zahraniční platby.

4. Potvrzení o přijetí platby za Přepravu nebo další služby, daňový doklad

Bezprostředně po ukončení přepravy je Zákazníkovi na jeho emailovou adresu zasláno potvrzení o přepravě. Cena je vždy konečná, bez ohledu na to, jestli Dopravce je nebo není plátcem DPH. Ceny u letištních přeprav zahrnují poplatek 40 Kč za vjezd na parkoviště P1 express nebo P2 express před terminálem T1 nebo T2. Ceny jsou vždy platné dle aktuálního ceníku zveřejněném na Webových stránkách Provozovatele. U plateb realizovaných on-line přes Webové stránky Provozovatele bude Zákazníkovi zaslána faktura za objednané služby po připsání částky na Účet.

 VI. Změna nebo storno objednávky, stornopoplatek

1. Změna objednávky

Pokud si Zákazník přeje změnit svoji objednávku, může tak učinit pouze telefonicky na čísle +420 774 684 609 v provozní době uvedené na Webových stránkách Provozovatele, a to alespoň 12 hodin před zahájením Přepravy. 

2. Storno objednávky

Pokud si Zákazník přeje zrušit svoji objednávku, může tak učinit pouze telefonicky na čísle +420 774 684 609 v provozní době uvedené na Webových stránkách Provozovatele, a to alespoň 24 hodin před zahájením Přepravy. Pokud již Zákazník za Přepravu zaplatil a Přepravu zrušil v požadovaném čase, bude mu vrácena celá částka, případně služba nebude fakturována nebo bude vystaven dobropis faktury. Pokud Zákazník nestihl objednávku zrušit včas, je povinen uhradit stornopoplatek, viz bod 3, ve výši 50% z ceny objednávky, a to i v případě, kdy Přepravu neuhradil předem.

3. Stornopoplatek

 Stornopoplatek je částka ve výši 50% z ceny původní objednávky, která je po zákazníkovi požadována, pokud zákazník nezruší objednávku včas nebo se přeprava neuskuteční vinou zákazníka. Např.: pokud není možné se telefonicky spojit se zákazníkem, řidič po 60 minutách odjíždí a objednávka je považována za stornovanou. Další situace může nastat, pokud zákazník nastoupí vlastní vinou do jiného vozu. Proto buďte při nastupovaní opatrní a vyčkejte na předem domluveném místě, až Vás řidič osloví jménem. Stornopoplatek nahrazuje Dopravci škodu způsobenou zrušením objednávky.

VII. Práva a povinnosti Zákazníka

1. Podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů je Zákazník povinen dbát v době Přepravy pokynů řidiče, zejména při zajištění bezpečnosti Přepravy a dodržovat bezpečnostní předpisy dané Přepravy. V případě závažných důvodů je Zákazník povinen na pokyn řidiče vystoupit z vozidla. Zákazník bere na vědomí, že byl o všech okolnostech včetně bezpečnostních předpisů řádně poučen před uskutečněním Přepravy a svůj výslovný souhlas vyjadřuje nastoupením do vozidla Dopravce. Zákazník se také zavazuje jakkoliv nepoškozovat přepravní prostory a zařízení Dopravce, zachovávat čistotu, nepoškozovat majetek dalších přepravovaných osob a neobtěžovat tyto osoby v době Přepravy. Při porušení uvedených povinností si je Zákazník plně vědom odpovědnosti za škodu, kterou Dopravci nebo třetím osobám svým jednáním způsobí a zavazuje se tuto škodu uhradit v plné výši.

2. Zákazník je povinen nastoupit Přepravu v dohodnutém čase nástupu s výjimkou případů, kdy mu objektivní skutečnosti zabrání nastoupit k Přepravě včas, zejména kvůli zpoždění dopravního prostředku. Zákazník výslovně souhlasí s uhrazením poplatku dle aktuálního ceníku za každých započatých 20 minut čekání, pokud vinou Zákazníka nebude Přeprava zahájena včas. Tento poplatek je účtován od jedenácté minuty při vyzvednutí Zákazníka na adrese dle přepravní smlouvy a ihned po marném přivolání řidiče při vyzvednutí na letišti. Pokud se zákazník nedostaví a ani jiným způsobem nereaguje, řidič po 60 minutách odjíždí a objednávka je považována za stornovanou dle odstavce VI.2.

3. Zákazník má právo zrušit objednávku a tím odstoupit od smlouvy bez uhrazení stornopoplatku, pokud je zpoždění řidiče delší než 30 minut. V opačném případě Zákazník vyčká a Přeprava je uskutečněna bez nároku na kompenzaci za zpoždění řidiče. Řidič může mít zpoždění při vyzvednutí na letišti. V místě bydliště budete vyzvednuti včas, s výjimkou vlivů vyšší moci uvedených v odstavci II.2.a).

4. Zákazník je povinen uvést v objednávce, pokud potřebuje dětskou sedačku (9-18 kg nebo 18-36 kg). Zákazník si je vědom, že v jednom voze je možno přepravit pouze 3 děti v dětských sedačkách nebo v zádržných bezpečnostních systémech. Pokud Zákazník potřebuje zádržný bezpečnostní systém nebo více dětských sedaček, pro uskutečnění Přepravy je povinen si zajistit vlastní. Ke standardní výbavě každého vozu patří 1x dětská sedačka 18-36 kg. Na vyžádání je možno zajistit 1x dětskou sedačku 9-18 kg a 1x dětskou sedačku 18-36 kg. V opačném případě nebude Přeprava uskutečněna dle odstavce VIII.5.

5. Zákazník je povinen mít u sebe dostatečnou hotovost k úhradě ceny Přepravy a to i v případě platby kartou.

VIII. Práva a povinnosti Dopravce

1. Dopravce se zavazuje poskytnout Přepravu nebo další služby spojené s Přepravou na základě objednávky Zákazníka.

2. Dopravce je povinen přepravovat přepravované osoby a jejich zavazadla řádně a bezpečně na místo určení, které je předem dáno za předem sjednanou cenu.

3. Dopravce je povinen vyzvednout cestující v místě vyzvednutí ve stanoveném čase a je povinen přepravit tyto cestující na místo určení ve sjednaném termínu, s přihlédnutím ke stavu dopravní situace a silnic.

4. Dopravce prohlašuje, že je plně způsobilý k provádění činnosti podle smlouvy o přepravě a má veškeré licence a specializace pro řádné a kvalitní provádění všech sjednaných činností.

5. Dopravce si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit Přepravu, zejména s ohledem na bezpečnost Přepravy a porušení zákona nebo z důvodu nepřiměřených požadavků Zákazníka.

6. Dopravce si vyhrazuje právo požadovat po Zákazníkovi náhradu škody v plné výši za poškození vozu Dopravce nebo vozu jiné osoby či společnosti, nebo přepravních prostor Dopravce. Za náhradu škody v plné výši za znečištění přepravních prostor Dopravce je považována částka 2 500 Kč.

IX. Ostatní ujednání

1. Zákazník může při vyplnění objednávky objednat službu vyzvednutí s cedulkou. Nejčastěji je tato služba využívána při vyzvednutí Zákazníka na nádražích nebo na letišti. Na letišti je Zákazník vyzvedáván přímo v příletové hale, kde ho řidič, po ukončení vykládky zavazadel vyzvedne s cedulkou s jeho jménem. Tato služba je zpoplatněna částkou dle aktuálního ceníku a je výhodné ji objednat / přiobjednat pro cizince, nebo pokud se Zákazník neorientuje v místě příjezdu a nebo pokud např. ztratil telefon a ví předem, že nebude schopen kontaktovat řidiče po svém příjezdu.

2. Zákazník si je vědom, že pokud je Přeprava poskytnuta na základě přepravní smlouvy uzavřené před zahájením Přepravy, musí podle § 21 odst. 4 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě tato přepravní smlouva obsahovat:

a) identifikační údaje smluvních stran, kterými jsou jméno, popřípadě jména, a příjmení, obchodní firma nebo název, adresa bydliště nebo sídla a datum narození nebo identifikační číslo Dopravce a objednatele Přepravy,

b) jednoznačné určení Přepravy uvedením jména, popřípadě jmen, a příjmení nebo jiného určení přepravovaných osob a údajů o datu, čase a trase přepravy,

c) cenu za přepravu nebo způsob jejího určení,

d) údaje o zprostředkovateli taxislužby, kterými jsou jeho jméno, popřípadě jména, a příjmení, obchodní firma nebo název, adresa sídla a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, a označení, že jde o zprostředkovatele, je-li uzavření smlouvy zprostředkováno zprostředkovatelem taxislužby, a je při Přepravě a po zbývající část dne, ve kterém byla Přeprava poskytnuta, k dispozici ve vozidle taxislužby, kterým byla Přeprava poskytnuta, nebo je v tomto vozidle k dispozici její kopie.

3. Zákazník si je vědom, že pokud je Přeprava poskytnuta na základě objednávky provedené elektronickými prostředky jinou než hlasovou službou, musí podle § 21 odst. 6 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě tato objednávka obsahovat:

a) konečnou cenu, která byla objednateli Přepravy sdělena před objednáním Přepravy a, je-li Přeprava zprostředkována zprostředkovatelem taxislužby, tak jeho jméno, popřípadě jména, a příjmení, obchodní firma nebo název, adresa sídla a identifikační číslo, bylo-li přiděleno,

b) údaje, které byly objednateli Přepravy sděleny před zahájením Přepravy:

      1. jméno, popřípadě jména, a příjmení, obchodní firma nebo název, adresa sídla a identifikační číslo Dopravce, který Přepravu poskytne,
      2. jméno, popřípadě jména, a příjmení řidiče taxislužby, který Přepravu provede,
      3. státní poznávací značka, tovární značka a obchodní označení vozidla taxislužby, kterým bude přeprava poskytnuta.

4. Zákazník si je dále vědom a souhlasí, že bezprostředně po ukončení Přepravy bylo objednateli Přepravy na jím uvedenou adresu elektronické pošty zasláno potvrzení o Přepravě a toto potvrzení  musí být po zbývající část dne, ve kterém byla Přeprava poskytnuta, k dispozici kontrolním orgánům ve vozidle taxislužby, kterým byla Přeprava poskytnuta.

5. Zákazník výslovně souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o Přepravě a je si vědom, že náklady vzniklé při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o Přepravě si hradí sám, přičemž se tyto náklady neliší od běžné sazby.

6. Zákazník si je také vědom a souhlasí, že:

a) po příjezdu řidiče v čase objednávky se očekává okamžitý odjezd. Pokud zákazník není připraven v čase vyzvednutí, je řidičem po 5 minutách čekání telefonicky kontaktován. Odjezd do 10 minut od času uvedeném v objednávce je zdarma. Za pozdější odjezd je účtován poplatek dle aktuálního ceníku za každých započatých 20 minut čekání.

b) Trasu vždy volí řidič. Pokud si zákazník přeje výběr vlastní trasy, zmíní toto v poznámce objednávky nebo řidiči ve voze a bude mu sdělena kalkulace ceny, popř. je kalkulace ceny provedena řidičem ve voze. 

7. Kontrolními orgány činnosti Dopravce jsou Ministerstvo dopravy ČR jako vrchní státní dozor, dopravní úřady a Magistrát hlavního města Prahy jako státní odborný dozor, celní správa, obecní policii a Policie České republiky.

8. Všechny spory vyplývající z přepravní smlouvy budou rozhodovány u okresního soudu v Mělníku.

9. U všech mimosoudních sporů, které se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Zákazník podat návrh u České obchodní inspekce www.adr.coi.cz, adr@coi.cz nebo využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10. Smlouva o přepravě je uzavírána v českém jazyce a řídí se českým právním řádem.

11. Dojde-li ke změně obchodních podmínek, Provozovatel je povinen o této skutečnosti před nabytím účinnosti jejich nového znění vhodným způsobem informovat klienta, přičemž za vhodný způsob se považuje zejména:

a) zveřejnění na Webových stránkách Provozovatele,

b) oznámení o jejich zveřejnění zaslané na e-mailovou adresu Zákazníka,

c) zaslání aktuální verze na e-mailovou adresu Zákazníka.

Změnou obchodních podmínek nejsou dotčena práva ani povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 X. Ochrana osobních údajů

1. Zpracování osobních údajů se řídí prohlášením o ochraně osobních údajů, jehož aktuální verze je vždy přístupná na Webových stránkách.

2. Klient odesláním objednávky nebo uzavřením přepravním smlouvy stvrzuje, že se s prohlášením o ochraně osobních údajů seznámil a souhlasí s ním.

3. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů, více informací na www.uoou.cz nebo v mém prohlášení o ochraně osobních údajů.

XI. Platnost obchodních podmínek

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné na dobu neurčitou od 16. 02. 2020. V případě změn těchto obchodních podmínek, kterou si Provozovatel vyhrazuje, jsou pro Zákazníka závazné obchodní podmínky ve verzi platné v době, kdy došlo k uzavření smlouvy či závaznému potvrzení objednávky uvedeném v odstavci IV.2 těchto obchodních podmínek. Aktuální verze těchto obchodních podmínek je vždy přístupná na Webových stránkách Provozovatele.


Příloha:

  • Vzorový formulář pro spotřebitele odstupujícího od smlouvy dle ustanovení § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Odstoupení od smlouvy (pdf)

Odstoupení od smlouvy :

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy kupujícím-spotřebitelem

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, vyplnit, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu).

Ing. Josef Jon
IČ: 07998171
se sídlem: Šafaříkova 917, Kralupy nad Vltavou, 278 01

tel:+ 420 774 684 609

e-mail: info@naletiste.eu

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o poskytnutí těchto služeb: SMLUVNÍ PŘEPRAVA OSOB

Datum objednání :

Číslo objednávky:

Peněžní prostředky za objednání služeb byly zaslány způsobem: ……………………………

a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu):

…………………………………………………

Jméno a příjmení spotřebitele:

Adresa spotřebitele:

Email:

Telefon:

 

V (zde vyplňte místo)……………………, Dne (zde doplňte datum)………………………..

 

…………………………..

(podpis spotřebitele)